• STATISTICS

duprian
Gens Points
Thành viên: 16
Points: 2691
Thành viên: 31
Points: 12045


Thông tin Server
Max Points 65000
Socket tối đa 5
Tài khoản 751
Nhân vật 872
Guilds 19
Game Masters 1
Người Online 87
Đăng ký hôm nay 12


Pháo đài sói
Pháo đài sói Chưa được bảo vệ


Chưa có chủ thành.
Castle Siege Occupy: 03-10-2019

Dark Wizard Soul Master Grand Master
141 45 34

Dark Knight Blade Knight Blade Master
221 26 28

Elf Muse Elf Hight Elf
72 23 17

- Magic Gladiator Duel Master
- 67 13

- Dark Lord Lord Emperor
- 54 14

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
40 16 9

- Rage Fighter Fist Master
- 38 14

Đăng nhập

1
Bạn cần hỗ trợ?
Copyright © 2015-2019 MVCore Website v1.17.0 by DaiTo