• STATISTICS

duprian
Gens Points
Thành viên: 10
Points: 150
Thành viên: 12
Points: 1800


Thông tin Server
Max Points 65569
Socket tối đa 5
Tài khoản 443
Nhân vật 732
Guilds 9
Game Masters 1
Đăng ký hôm nay 14


Pháo đài sói
Pháo đài sói Chưa được bảo vệ


Chưa có chủ thành.
Castle Siege Occupy: 02-24-2019

Dark Wizard Soul Master Grand Master
89 30 20

Dark Knight Blade Knight Blade Master
206 21 11

Elf Muse Elf Hight Elf
155 25 16

- Magic Gladiator Duel Master
- 39 4

- Dark Lord Lord Emperor
- 29 3

Summoner Bloody Summoner Dimension Master
30 8 4

- Rage Fighter Fist Master
- 31 11

Đăng nhập

1
Bạn cần hỗ trợ?
Copyright © 2015-2019 MVCore Website v1.17.0 by DaiTo